Aylık arşivler: Mart 2015

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi / Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenimi görülen İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4 senelik bir lisans programı olmanın yanısıra, “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür” gibi alanlarda Fakültenin diğer bölümleri ile işbirliği içerisinde yürütülecek Yüksek Lisans programları da vardır.

Bölüm lisans programı dört seneye yayılan bir dizi zorunlu ve çok sayıda seçmeli (“area elective” ve “free elective” tanımlı) dersten oluşmakta ve öğrencilerin İngilizcenin yanısıra diğer batı dilleri ile de temas kurmaları hedeflenmektedir. Seminerlerle desteklenen öğretim programı hem bireysel hem de ekip öğretimi metodlarını benimsemiştir.

İngilizce seviyeleri birinci sınıf derslerini izlemeye yetmeyen öğrenciler için Fakülte kapsamında ve bölümce yönlendirilen özel bir hazırlık programı da bulunur.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Herkesin tahmin edeceği üzere İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu bir kişi de İngilizce Öğretmenliği lisans programını tamamlayanlar gibi, pedagojik formasyon aldıktan sonra öğretmenlik yapabilir. Lakin bu durum alınacak bir kararla değişebilir. Yine de öğretmenlik yapmayı düşünenler için söylemek gerek ki, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları aldıkları eğitimle İngilizce Öğretmenliği mezunu bir kişiden dil ve edebiyat konusunda daha donanımlı olacaktır. Bölümden mezun olduktan sonra tercümanlık yapabilir, yayınevlerinde çalışarak kitap çevirisi yapabilirsiniz. Bunun dışında özel sektörde, şirketlerin uluslararası departmanlarında, ihracat-ithalat gibi işlerde çalışabilirsiniz.

ingiliz dili ve edebiyatı bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri

İngiliz Edebiyatına Giriş 1-2: Bu ders öğrencilere İngiliz edebiyatını Anglo-Sakson döneminden 19. yüzyıla kadar gelen tarihi bir çerçeve içerisinde vermeyi amaçlamaktadır.

Batı Edebiyatına Giriş 1-2-3-4: Bu dersin amacı Homeros’un Odysseia’sından çağdaş edebiyata kadar uzanan bir çerçeve içinde Batı Edebiyatının en önemli metinlerini öğrencilere tanıtmaktadır.

Batı Kültür Tarihi 1-2: Bu dersin amacı Eski Yunan’dan itibaren yirminci yüzyılın başına kadar olan düşünsel, edebi, toplumsal ve siyasal akımları da içerisine alacak bir şekilde Batı’nın kültürel değer ve kavramlarını tanıtmaktır.

Okuma, Yazma ve Eleştirel Düşünme 1-2: Bu ders üniversite seviyesindeki öğrenciler için gerekli olan edebi yetileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Edebiyat Türleri 1-2: Öğrencilerin edebiyat terimlerini ve edebi metinleri okuma yöntemlerini öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu dersin ilk bölümü şiir üzerinde yoğunlaşırken, ikinci bölümde nesir ve tiyatro türlerinde yazılmış eserler ele alınacaktır.

Amerikan Edebiyatına Giriş 1-2: Bu ders temel metinler üzerinden giderek sömürge döneminden günümüze kadar olan Amerikan edebiyatını işlemektedir.

Elizabeth ve James Devri Tiyatrosu: Marlowe, Kyd ve Webster gibi önde gelen Elizabeth ve James devri tiyatrosu yazarlarından yapıtlar, bu dersin içeriğini oluşturur.

Shakespeare: Trajedi ve Tarihsel Oyunlar: Bu ders tarihi oyunlar ve trajedilerden seçilecek örneklerle öğrencilerin Shakespeare oyunlarını, dönemin siyasal ve ahlaki görüşleri açısından değerlendirmesini hedeflemektedir.

Shakespeare:Komedi: Ders kapsamında Shakespeare’in komedilerinin dönemin hiciv türündeki eserleri kamsapında ele alınması hedeflenmektedir. Elizabeth dönemi komedisinin gelişimi de Shakespeare’in eserleriyle bağlantılı biçimde incelenecektir.

Ortaçağ Edebiyatı / Chaucer: Chaucer’ın Canterbury Hikayeleri’nin yanısıra belli başlı İngiliz Ortaçağ yazarlarının eserleri incelenecektir. Aynı zamanda, aliterasyon geleneğinin yeniden canlanışı, romans ve lirik gibi tür ve akımlar üzerinde durulacaktır.

Diğer dersler: Onyedinci Yüzyıl Şiiri ve Milton, Komedi Sanatı, Edebiyat Eleştirisi Tarihi 1, Edebiyat Eleştirisi Tarihi 2, Onsekizinci Yüzyıl Nesri, Romantik Şiir

ingiliz dili ve edebiyatı

Seçmeli Dersler

Avrupa Tiyatrosu: Henrik Ibsen, Anton Chekhov, J.P Sartre ve Bernard Shaw gibi 19. ve 20. yüzyılın önde gelen oyun yazarları ve eserleri bu dersin kapsamına girmektedir.

Yirminci Yüzyıl Romanı: Bu ders J.Conrad, J.Joyce, V.Woolf, E.M.Forster gibi yazarların eserlerini inceler ve modernist teori ve pratik üzerinde yoğunlaşır.

İmagoloji: Karşılaştırmalı kültür ve edebiyat çalışmalarında kullanılan bir yöntemi benimseyen bu ders, çağdaş eleştirel, felsefi ve sosyolojik kuramlardan faydalanmaktadır. Yazılı ve görsel sanat yapıtlarından seçilecek örnekler, gezi edebiyatı, tanıtım metinleri vs. bu dersin uygulama alanını oluşturmaktadır.

Çağdaş İngiliz Sineması: Bu dersin amacı Çağdaş İngiliz Kültürünü sinemada nelerin temsil ettiğini incelemektir. Perdeye uyarlanmış senaryo ve romanları okumanın yanısıra izlenecek çeşitli filmler de dersin kapsamına dahildir.

İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Sanat: Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönem birçok sanatçı ve sanatçı grupları açısından bir araştırma ve inceleme ve yenileme dönemi olmuştur. Bu derste başta”Dadaist”, “Surrealist” ve “Bauhaus” ekoleleri olmak üzere söz konusu dönemin temel sanat, edebiyat, müzik ve felsefe akımları ele alınacaktır.

Fransızca 1: Fransızca’ya Giriş

Fransızca 2: Bu ders öğrencilere orta seviye Fransızca bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Fransızca 3: Fransızca 2 dersini tamamlamış veya bu seviyede Fransızca bilen öğrenciler için tasarlanmış olup edebi metinlerin okunmasından önceki son aşamadır.

Fransızca 4: İyi derecede Fransızca bilen öğrenciler için Fransız edebiyatından seçmelerin okunmasını ve incelenmesini hedeflenmektedir.

Diğer seçmeli dersler: Almanca 1, Almanca 2, Almanca 3, Almanca 4, Romantizm, Rönesans Dönemi İtalyan Sanatçıları, Yolculuk Edebiyatı, İngiliz Romanı ve Taşra Yaşamı…

 

Felsefe Bölümü Dersleri

 Felsefe Bölümü

Felsefe Lisans programının öncelikli amacı; temel felsefe kavramlarının ve önemli filozofların, kendilerine ait metinlerinden hareket ederek kavranmasını sağlamaktır. Öğrencilerin diğer bölüm ve fakültelerden de seçmeli dersler alması özendirilmektedir.

Philosophy

Felsefe Bölümü Dersleri

Felsefeye Giriş: Felsefenin temel problemleri ve felsefi çözümleme yöntemleri. Bilgi, töz, tanımlama, kavram, ruh ve beden, felsefi temellendirme.

Mantığa Giriş: Temel mantık uygulamaları: terimler, önermeler, basit ve karmaşık çıkarımlar, çıkarımları denetleme metodları, dilemmalar ve paradokslar.

Felsefe Metinleri: Felsefe tarihindeki önemli düşünürleri birinci elden okuyarak, herhangi bir metnin ne şekilde ele alınacağını ve nesnellik ölçütlerini göstermeyi amaçlayan bu ders, öğrencilerin Lisansüstü eğitime hazırlanmasını kolaylaştırabileceği, akademik hayata ön hazırlık sağlayacağı gibi özgür ve yaratıcı düşünceyi de özendirecektir.

Antikçağ Felsefesi 1: Sokrates öncesi filozof ve sofistler. Felsefi düşüncenin ortaya çıkışı, görünüş ve gerçeklik, evren, zaman, hareket, ruh.

Antikçağ Felsefesi 2: Platon ve Aristotales; ilk sistematik filozoflar.

Tarih Felsefesi: Tarih. İlerleme-gelişme ilişkisi; Tarihi açıklama ve felsefi olarak çözümleme metodları.

Ortaçağ Felsefesi: Aquino’lu Thomas, Augustinus, Duns Scotus, Ockham’lı William, Gazzali, Farabi, İbn-i Sina gibi filozofların görüşlerinin de Felsefe tarihi içerisinde değerlendirilmesi.

Yeniçağ Felsefesi 1: Bacon, Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal. Rasyonalizm, Empirisizm, Kuşkuculuk. Zihnimizin yapısı ve işleyişi. Matematiksel ve bilimsel yöntem. Determinizm, kesinlik, zorunluluk.

Bilgi Kuramı 1: Duyu verileri, algılama, kavram oluşturma, Bilgi ve inanç, rastlantı ve zorunluluk. Doğruluk.

Modern Mantık: Önerme ve yüklem hesapları, çok değerli mantık sistemleri, mantık, Boole cebiri, aksiyomatik kuramları, Löwenheim Skolem ve Gödel kuramları, modal mantık.

Etik 1: Ahlakın felsefi temelleri. Bilgelik ve erdem, ödev ve sorumluluk, bencillik ve özgecilik, mutluluk ahlakı, hazcılık, yararcılık.

Yeniçağ Felsefesi 2: Locke, Berkeley, Reid, Hume, Kant. Algı ve Kuşkuculuk. Birincil ve ikincil nitelikler. Tasarımlar ve izlenimler. Zaman ve mekan formları.

Yeniçağ Felsefesi 3: Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Mill, James, Peirce,. Yargı, kavramlar, mutlak bilgi ve öznellik. Metafiziğin sınırları, mantık ve pragmatizm.

Bilgi Kuramı 2: Zihin felsefesi, davranışçılık, fizikalizm, araççılık ve elemecilik. Zihinsel içerik kuramları, zihinsel nedensellik, epifenomalizm ve bilinçlilik.

Ontoloji: Monizm ve Dualizm tartışmaları. Tümeller ve tikeller. Uzam ve zaman. Özgür irade ile metafizik ben sorunu.

Etik 2: Etik ve değerler. Çeşitli filozofların konu hakkında görüşleri ve birtakım örnekler.

Dil Felsefesi: Anlam ve gönderim. Doğruluk, dilbilimsel yapı, dil-düşünce-dünya bağlantısı. Dilin kullanım özelliği ve dil oyunları. Frege, Wittgenstein, Austin, Strawson, Kripke.

Sanat Felsefesi: Sanat kuramları, dışavurumculuk, izlenimcilik, gerçekçilik, gerçeküstücülük, kübizm.

Çağdaş Felsefe 1: Husserl, Frege, Russel, Wittgenstein, Carnap, Bergson. İrade, dünya, dünya görüşü, kesinlik, felsefi yöntem.

Çağdaş Felsefe 2: Wittgenstein, Heidegger, Quine, Derrida, Lyotard, Davidson. Dil, yorumlama, gönderim ve özdeşlik.

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi: 1933 Üniversite reformundan sonraki gelişmeler. Ernst von Aster, Nicolai Hartmann, Hans Reichenbach, Walter Kranz’ın Türk Felsefesi üstünde etkisi.

Siyaset Felsefesi: Toplumsal uzlaşma, güç ve iktidar, ulus ve egemenlik, adalet ve yasa, sivil toplum ve toplumsal çatışmalar, yönetim şekilleri.

Hukuk Felsefesi ve İnsan Hakları: Bireysel özgürlük, toplumsal özgürlük, ahlaksal özgürlük. Doğuştan getirilen haklar: yaşama hakkı, çalışma hakkı, sağaltım hakkı, eğitim hakkı, yolculuk ve yerleşik hakkı. Siyasi ve ekonomik eşitlik.

Bilim Felsefesi: Bilimsel açıklama ve bilimsel olmayan açıklamalar. Açıklamalar nasıl değerlendirilir? Bir savın açıklayıcı olması ne demektir? Bilimsel gelişimin yapısı: lineer ilerleme mi, devrim mi? Olasılık ve tümevarım. Bilimin aksiyomatik yapısı. Kuantum fiziği ve belirsizlik ilkesi.

istanbul üniversitesi felsefe bölümü

Seçmeli Dersler

Ahlak Felsefesine Giriş: Erdem, ödev duygusu, hazcılık, bencillik, özgecilik, bireycilik gibi konuların ele alınacağı bu derste ahlak kurallarının yapısı ve uygulanabilirliği tartışılacaktır.

Toplumsal Düşünce Klasikleri: 17-19. yüzyılda ortaya çıkan siyaset, yasa, sivil toplum düşüncelerindeki değişim ve gelişimler.

Felsefi İkilemler: Felsefe disiplini içindeki Tanrı, ölümsüzlük, kader, özgürlük, eşitlik, adalet, mutluluk, hür irade, kimlik, bilgi, bilim ve gerçek üzerinde yoğunlaşan, artan tartışma konusu olan ikilemlerin felsefi boyutu.

Medya Ahlakı: Özel yaşamın sınırları, nesnellik ölçütleri, görev ve sorumluluk, siyasi tavır, toplumsal çıkarlar, devlet.

İş Ahlakı: Pazar ekonomisi, rekabet, pazarlama ve reklam stratejileri, ahlaksal yükümlülük ve kar arttırma, rasyonel seçim ve ahlaksal tarafsızlık.

Felsefe bölümünün diğer seçmeli dersleri: Temel Felsefe Kavramları, Siyaset Felsefesi, Adalet Kavramına Felsefi Yaklaşım, Empirik Deneyimin Sınırları, Sanat Felsefesine Giriş, Edebiyat ve Gerçeklik, Hukuk Felsefesi, Yaratıcılık ve Değerler.

 

2014-2015 Mersin Çağ Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Mersin Çağ Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları

çağ üniversitesi taban puanları

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 6 6 378,36807 397,77785
İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) DİL-1 6 6 367,81076 379,92048
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 28 28 308,47160 367,26070
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-1 18 18 253,50471 305,58988
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 22 22 281,06701 328,66948
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 397,45489 408,28107
Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 9 9 391,92802 394,25071
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 21 21 369,49971 388,60318
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 22 22 336,72585 368,13515
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 339,57846 402,30488
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 10 10 314,73033 338,38453
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 30 30 264,54766 304,01852
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 20 20 243,09488 289,74130
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm İşletmeciliği  (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 241,66086 269,82769
Turizm İşletmeciliği  (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 20 4 213,68007 226,14584
Turizm İşletmeciliği  (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10
Uluslararası  Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 296,90141 319,85506
Uluslararası  Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 8 8 252,16593 288,36103
Uluslararası  Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 11 214,22497 246,40855
Uluslararası  Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 1 264,48432 264,48432
Uluslararası  İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 9 2 218,06816 219,20096
Uluslararası  İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 9 9 333,34382 359,51986
Uluslararası  İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 9 9 298,92700 323,05916
Uluslararası  İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 40 40 228,90263 289,19372
Uluslararası  İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 18 12 201,56388 227,67570
Uluslararası  İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 285,36082 314,17735
Uluslararası  İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 8 8 253,10525 278,33442
Uluslararası  İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 15 217,27064 245,42952
Uluslararası  İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10
Uluslararası  Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10
Uluslararası  Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 300,08273 337,68222
Uluslararası  Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 20 20 256,67513 294,49973
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 50 36 199,12704 254,77205
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10
Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 84 84 318,39522 366,01885
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 19 19 399,41817 428,43813
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 8 8 395,80465 402,35158
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 28 28 387,48055 394,59184
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 46 46 366,34242 387,20439

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
MYO Adalet (Ücretli) YGS-3 16 240,82969
MYO Adalet (Tam Burslu) YGS-3 6 374,62678
MYO Adalet (%75 Burslu) YGS-3 7 325,48534
MYO Adalet (%50 Burslu) YGS-3 14 299,16253
MYO Adalet (%25 Burslu) YGS-3 22 259,86869
MYO Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) YGS-6 5 342,95000
MYO Bankacılık ve Sigortacılık (%75 Burslu) YGS-6 10 242,25325
MYO Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) YGS-6 30 198,60686
MYO Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) YGS-6 10 186,84415
MYO Dış Ticaret (Tam Burslu) YGS-6 5 273,17537
MYO Dış Ticaret (%75 Burslu) YGS-6 10 246,57351
MYO Dış Ticaret (%50 Burslu) YGS-6 30 209,51858
MYO Dış Ticaret (%25 Burslu) YGS-6 10 186,17081
MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) YGS-4 5 319,12380
MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) YGS-4 10 260,78780
MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) YGS-4 30 202,45416
MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) YGS-4 10 193,67388
MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 5 310,00000
MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 Burslu) YGS-6 10 233,10449
MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) YGS-6 30 187,34717
MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) YGS-6 10 184,19463

mersin çağ üniversitesi

Aranan Kelimeler:

çağ üniversitesi hukuk fakültesi

çağ üniversitesi başarı sıralaması

çağ üniversitesi psikoloji taban puanları

çağ üniversitesi bölüm ücretleri

Mersin Çağ Üniversitesi İletişim & Ulaşım Bilgileri:

Adres : Adana-Mersin Karayolu Üzeri 33800 YENİCE- TARSUS / MERSİN
Telefon :  +90 324 651 48 00

2014-2015 Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları 2015

sivas cumhuriyet üniversitesi

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 82 441,58810 456,04535
Eczacılık Fakültesi MF-3 41 41 413,63783 437,81846
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 67 65 200,26165 335,54154
Antropoloji TM-3 67 67 226,51030 266,01605
Antropoloji (İÖ) TM-3 67 67 216,20257 239,61902
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 62 62 299,74459 333,45008
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 62 62 288,63133 305,56714
Felsefe TM-3 67 67 248,49694 306,34596
Felsefe (İÖ) TM-3 67 67 245,18206 284,13283
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 11 11 223,81259 312,55186
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 318,93125 373,37227
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 62 62 302,67196 318,70380
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) DİL-1 31 31 327,01331 372,22264
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) (İÖ) DİL-1 31 31 295,94615 342,51087
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3 57 57 218,35289 264,18862
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (İÖ) TM-3 57 57 213,61949 332,47211
Psikoloji TM-3 52 52 400,37680 428,40192
Sanat Tarihi TS-2 52 52 284,72800 315,54659
Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 52 52 276,90367 295,72641
Sosyal Hizmet TM-3 52 52 378,69307 387,20306
Sosyal Hizmet (İÖ) TM-3 52 52 374,18425 378,59858
Sosyoloji TM-3 82 82 288,39282 317,81013
Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 264,05582 300,37019
Tarih TS-2 72 72 306,43624 340,91967
Tarih (İÖ) TS-2 72 72 295,72168 356,89935
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 335,60904 383,80805
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 322,75665 365,20603
Türk Halkbilimi TS-1 52 52 285,68476 313,49843
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 108 227,70438 338,28795
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 331,63821 383,09351
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 41 41 374,29507 456,28731
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 108 108 367,14717 428,01813
Okul Öncesi Öğretmenliği  (İÖ) YGS-5 108 108 358,15913 406,95527
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 391,29382 412,37965
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  (İÖ) TM-3 52 52 384,16807 430,42361
Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 310,23196 353,26043
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 108 108 346,63012 386,80825
Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 385,52494 419,09767
Fen Fakültesi
Biyokimya MF-3 57 57 231,50945 288,93314
Biyoloji MF-2 11 2 228,72875 243,49648
Fizik MF-2 11 1 218,55553 218,55553
İstatistik MF-1 11 4 214,95086 236,05219
Kimya MF-2 11 1 221,93076 221,93076
Matematik MF-1 31 19 215,89775 381,70677
Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 36 36 241,25715 304,15395
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 88 88 244,28637 265,60488
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 88 88 233,13665 252,49884
Ekonometri TM-1 57 57 233,89704 260,26735
Ekonometri (İÖ) TM-1 57 57 225,28041 245,42558
İktisat TM-1 88 88 241,57286 304,05656
İktisat (İÖ) TM-1 88 88 225,96794 260,37189
İşletme TM-1 88 88 239,38648 290,87981
İşletme (İÖ) TM-1 88 88 221,65248 239,18592
Kamu Yönetimi TM-2 88 88 277,91010 335,94314
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 88 88 253,78319 275,95981
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-2 1
Maliye TM-1 67 67 268,62076 306,63656
Maliye (İÖ) TM-1 67 67 250,59749 272,52979
Uluslararası  Ticaret ve Lojistik TM-1 57 57 259,09587 321,29152
Uluslararası  Ticaret ve Lojistik (İÖ) TM-1 57 57 243,30601 276,65939
Uluslararası  Ticaret ve Lojistik (KKTC Uyruklu) TM-1 1
Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 57 57 255,80175 289,12357
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 57 57 232,64749 275,95055
Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) TM-1 1
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat YGS-4 144 144 360,04086 418,08778
İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 344,09373 376,81169
İletişim Fakültesi
Gazetecilik TS-1 47 47 304,34270 340,21989
Gazetecilik  (İÖ) TS-1 47 47 295,75723 312,01772
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 47 47 310,48571 339,94590
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 47 47 297,83141 416,52112
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık MF-4 31 31 381,37683 402,04406
Şehir ve Bölge Planlama MF-4 41 41 248,41385 313,86841
Mühendislik  Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 57 57 269,86749 425,80773
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 252,81631 355,13351
Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 258,84585 258,84585
Çevre Mühendisliği MF-4 88 44 204,57393 276,41370
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 291,98889 363,23101
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 258,73272 312,97939
Geomatik Mühendisliği MF-4 57 57 256,95083 292,15682
Geomatik Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 249,87674 338,19899
Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Gıda Mühendisliği MF-4 57 57 239,48730 286,87069
Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 224,96553 242,13916
İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 313,15923 377,70773
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 291,44142 368,40709
Jeofizik Mühendisliği MF-4 11 1 228,37621 228,37621
Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 5 200,32894 247,02328
Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Kimya Mühendisliği MF-4 52 35 200,99662 249,69851
Maden Mühendisliği MF-4 11 6 216,71854 246,75988
Makine Mühendisliği MF-4 88 88 254,52270 301,79260
Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 88 88 242,37285 263,43903
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 62 62 201,40755 252,68546
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  (İÖ) MF-4 62 8 210,90209 230,15099
Nanoteknoloji  Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 31 31 261,83069 409,30230
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik MF-3 77 77 277,86803 297,09872
Hemşirelik MF-3 205 205 299,84030 416,64411
Sağlık Yönetimi TM-1 57 57 307,22307 350,16708
Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 57 57 288,83737 326,04983
Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği MF-4 29 27 202,55810 253,59374
İmalat Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 13
Mekatronik  Mühendisliği MF-4 29 29 252,63656 339,20057
Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 29 29 241,05781 264,01006
Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 13 13 239,68385 250,81242
Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 232,04585 238,52434
Otomotiv Mühendisliği MF-4 48 48 241,52954 337,24561
Otomotiv Mühendisliği  (İÖ) MF-4 48 48 232,54715 240,49850
Otomotiv Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 21 18 206,66560 238,24990
Otomotiv Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 21 3 219,08852 225,65722
Tıp Fakültesi MF-3 211 211 454,63657 484,79382
Veteriner Fakültesi MF-3 57 57 274,20497 323,38409
Turizm İşletmeciliği  ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği YGS-6 52 52 242,64516 298,22115
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik YGS-2 218 218 313,54513 349,46619
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans YGS-6 62 62 277,06815 342,24626
Sigortacılık ve Risk Yönetimi YGS-6 62 62 261,35778 313,96710

 

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
Cumhuriyet MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 273,50000
Cumhuriyet MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 234,95510
Cumhuriyet MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri YGS-4 50 286,09928
Cumhuriyet MYO Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) YGS-4 50 250,26682
Cumhuriyet MYO Dış Ticaret YGS-6 50 239,57767
Cumhuriyet MYO Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 206,91337
Cumhuriyet MYO İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 50 245,67103
Cumhuriyet MYO İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 207,43270
Cumhuriyet MYO İşletme Yönetimi YGS-6 50 233,07544
Cumhuriyet MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 202,09143
Cumhuriyet MYO Maliye YGS-6 50 267,44324
Cumhuriyet MYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 232,14144
Cumhuriyet MYO Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6 50 213,61481
Cumhuriyet MYO Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) YGS-6 50 175,39992
Cumhuriyet MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 242,83100
Cumhuriyet MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 201,93144
Cumhuriyet MYO Pazarlama YGS-6 50 200,68813
Cumhuriyet MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 50 277,95682
Cumhuriyet MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 50 248,76352
Cumhuriyet MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 218,23831
Cumhuriyet MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 167,29847
Sivas MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 341,15000
Sivas MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 363,30000
Sivas MYO Elektrik YGS-1 40 304,00000
Sivas MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 40 256,99349
Sivas MYO Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 326,80000
Sivas MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 285,90000
Sivas MYO Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 184,66620
Sivas MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 172,30148
Sivas MYO Geleneksel El Sanatları YGS-4 30 223,80394
Sivas MYO Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 40 164,15197
Sivas MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 243,31394
Sivas MYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 216,41533
Sivas MYO Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 40 291,95000
Sivas MYO Maden Teknolojisi YGS-2 40 173,07200
Sivas MYO Makine YGS-1 40 275,10000
Sivas MYO Makine (İÖ) YGS-1 40 247,20343
Sivas MYO Mekatronik YGS-1 40 288,15000
Sivas MYO Mekatronik (İÖ) YGS-1 40 362,80000
Sivas MYO Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4 40 267,79902
Sivas MYO Organik Tarım YGS-6 30 208,18230
Sivas MYO Organik Tarım (İÖ) YGS-6 30 170,47212
Sivas MYO Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 266,85000
Sivas MYO Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 197,56051
Sivas MYO Raylı Sistemler Makine Teknolojisi YGS-1 30 290,60000
Sivas MYO Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 174,32811
Sağlık HMYO Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2 40 322,55000
Sağlık HMYO Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 30 391,60000
Sağlık HMYO Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) YGS-2 1
Sağlık HMYO Anestezi YGS-2 30 373,10000
Sağlık HMYO Çocuk Gelişimi YGS-4 40 380,80000
Sağlık HMYO Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 40 331,95000
Sağlık HMYO Diş Protez Teknolojisi YGS-2 20 277,50764
Sağlık HMYO Diyaliz YGS-2 30 394,75000
Sağlık HMYO Diyaliz (İÖ) YGS-2 30 341,90000
Sağlık HMYO Fizyoterapi YGS-2 30 411,05000
Sağlık HMYO İlk ve Acil Yardım YGS-2 30 364,65000
Sağlık HMYO Odyometri YGS-1 30 399,90000
Sağlık HMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 40 299,35000
Sağlık HMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 40 339,70246
Sağlık HMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 311,45544
Sağlık HMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 40 288,69571
Sağlık HMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 40 265,70661
Sağlık HMYO Yaşlı Bakımı YGS-2 40 248,26090
Sağlık HMYO Yaşlı Bakımı (İÖ) YGS-2 40 229,03474
Divriği ND MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 225,73142
Divriği ND MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 165,45531
Divriği ND MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 200,21766
Divriği ND MYO Elektrik YGS-1 50 161,84890
Divriği ND MYO Maliye YGS-6 50 217,70102
Divriği ND MYO Metalurji YGS-1 50 171,34130
Gemerek MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 220,19857
Gemerek MYO Bilgisayar Teknolojisi YGS-1 30 292,20000
Gemerek MYO Dış Ticaret YGS-6 50 173,16469
Gemerek MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 238,93174
Gemerek MYO Maliye YGS-6 50 224,72115
Gürün MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 70 219,62768
Gürün MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 163,79311
Gürün MYO Dış Ticaret YGS-6 60 172,95453
Gürün MYO Maliye YGS-6 65 217,45236
Hafik KÖ MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 204,55579
Hafik KÖ MYO Dış Ticaret YGS-6 40 163,02085
İmranlı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 279,25000
İmranlı MYO Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS-2 50 173,30378
Kangal MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 208,18704
Kangal MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 180,72912
Kangal MYO Elektrik YGS-1 40 182,40896
Kangal MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 231,09643
Kangal MYO Makine YGS-1 40 167,01537
Kangal MYO Maliye YGS-6 50 208,32105
Koyulhisar MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 176,56220
Koyulhisar MYO İşletme Yönetimi YGS-6 30 168,35717
Koyulhisar MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6 30 266,95000
Suşehri TK MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 70 215,75040
Suşehri TK MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 70 165,15013
Suşehri TK MYO Dış Ticaret YGS-6 50 160,62317
Suşehri TK MYO Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 200,02815
Suşehri TK MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 20 168,38614
Suşehri TK MYO İşletme Yönetimi YGS-6 20 175,33945
Suşehri TK MYO Maliye YGS-6 60 218,97403
Suşehri TK MYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 162,29941
Suşehri TK MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 177,09549
Şarkışla AV MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 218,06446
Şarkışla AV MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 45 165,23384
Şarkışla AV MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 45 222,26116
Şarkışla AV MYO Çocuk Gelişimi YGS-4 50 308,20000
Şarkışla AV MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 215,26346
Şarkışla AV MYO Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 55 229,71866
Şarkışla AV MYO Maliye YGS-6 60 216,13404
Şarkışla AV MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 55 171,60922
Yıldızeli MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 214,65564
Yıldızeli MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 201,03230
Yıldızeli MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 40 171,10488
Yıldızeli MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 242,23898
Yıldızeli MYO İşletme Yönetimi YGS-6 20 173,61385
Yıldızeli MYO Maliye YGS-6 50 216,59602
Yıldızeli MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 20 174,38426
Yıldızeli MYO Yerel Yönetimler YGS-4 60 230,86852
Zara AÇ MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 100 201,24413
Zara AÇ MYO Dış Ticaret YGS-6 50 173,80349
Zara AÇ MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 20 176,40249
Zara AÇ MYO İşletme Yönetimi YGS-6 20 163,78973
Zara AÇ MYO Maliye YGS-6 50 213,67455
Zara AÇ MYO Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6 20 187,26945
Zara AÇ MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 20 177,50054
Zara AÇ MYO Yerel Yönetimler YGS-4 50 231,54256

sivas cumhuriyet üniversitesi mezunları

Aranan Kelimeler:
cumhuriyet üniversitesi bilgisayar mühendisliği taban puanları
cumhuriyet üniversitesi bölümleri
cumhuriyet üniversitesi başarı sıralaması
cumhuriyet üniversitesi eczacılık fakültesi

2014-2015 Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları

2014-2015 dönemi ygs-lys yerleştirme sonuçlarına göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları Lisans, MYO ve Önlisans programları puan türlerine göre taban puanları 2015

celal bayar üniversitesi taban puanları

4 YILLIK

Program Adı Puan
Türü
Kon. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 134 134 233,52915 274,72374
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 393,65358 402,52617
Sınıf Öğretmenliği TM-2 134 134 315,53175 345,09921
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 113 113 350,19956 408,42157
Türkçe Öğretmenliği TS-2 108 108 380,40380 418,81385
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji TM-3 31 31 236,22448 270,23154
Biyoloji MF-2 11 11 220,24898 298,99551
Fizik MF-2 11 1 226,78099 226,78099
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 93 93 350,92423 447,90388
Kimya MF-2 11 10 202,66903 233,72653
Matematik MF-1 62 62 235,80987 319,04132
Matematik (KKTC Uyruklu) MF-1 1
Sanat Tarihi TS-2 47 47 297,59545 336,64130
Tarih TS-2 93 93 315,71891 346,62278
Tarih (İÖ) TS-2 93 93 305,79085 333,09761
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 93 345,57142 384,38431
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 93 93 330,03817 344,66562
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Mekatronik  Mühendisliği MF-4 36 36 299,06039 348,71376
Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 36 36 273,56683 305,23973
Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 16 16 254,20821 286,72997
Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 16 241,47786 253,79063
Yazılım Mühendisliği MF-4 36 36 313,14559 360,86602
Yazılım Mühendisliği  (İÖ) MF-4 36 36 289,20392 332,95318
Yazılım Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 16 16 269,74503 303,75139
Yazılım Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 16 255,26941 267,77298
Yazılım Mühendisliği  (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 324,86615 324,86615
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 41 41 270,57982 288,45840
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 41 41 254,91937 270,09525
Ekonometri TM-1 41 41 252,00342 270,15270
Ekonometri  (İÖ) TM-1 41 41 239,48183 257,69608
İktisat TM-1 159 159 253,74820 289,24124
İktisat (İÖ) TM-1 159 159 238,03723 254,86871
İktisat (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 243,92849 243,92849
İşletme TM-1 170 170 252,03559 304,55951
İşletme (İÖ) TM-1 170 170 236,80423 319,66523
İşletme (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 10 213,34984 371,96694
Kamu Yönetimi TM-2 67 67 295,06979 333,49760
Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 67 271,29980 363,32856
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TM-2 62 58 203,59202 266,63543
Maliye TM-1 159 159 272,51867 312,36629
Maliye (İÖ) TM-1 159 159 251,75608 283,96247
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 41 41 328,39130 369,42119
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) TM-2 41 41 306,83912 336,45622
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans TM-1 41 41 251,12448 300,41522
Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 41 41 237,65593 275,17232
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 330,78177 368,73550
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 47 47 298,51339 326,88350
Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 41 41 288,97929 336,29492
Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 331,81721 371,07013
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 306,49921 331,76786
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 280,76527 280,76527
Endüstri Mühendisliği MF-4 62 62 330,86574 383,02269
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 305,81971 327,85629
Gıda Mühendisliği MF-4 82 82 268,43259 321,70463
Gıda Mühendisliği  (İÖ) MF-4 82 82 247,93648 280,00613
İnşaat Mühendisliği MF-4 82 82 341,22716 376,67227
İnşaat Mühendisliği  (İÖ) MF-4 82 82 320,38330 340,71421
Makine Mühendisliği MF-4 82 82 319,13940 371,26394
Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 82 82 292,31980 318,49855
Malzeme Mühendisliği MF-4 47 47 235,35588 274,85105
Malzeme Mühendisliği  (İÖ) MF-4 47 47 221,32476 247,92725
Malzeme Mühendisliği  (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Tıp Fakültesi MF-3 175 175 466,88426 490,46832
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 445,81924 445,81924
Sağlık Yüksekokulu
Ebelik YGS-2 82 82 303,30278 321,66549
Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon YGS-2 72 72 452,03231 469,30438
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  (İÖ) YGS-2 41 41 440,70589 451,16298
Hemşirelik YGS-2 185 185 328,14224 395,27365
Sosyal Hizmet YGS-5 41 41 396,73640 428,56247
Sosyal Hizmet (İÖ) YGS-5 41 41 386,32457 396,71362
Uygulamalı  Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans YGS-6 103 103 291,65832 339,36041
Bankacılık ve Finans (İÖ) YGS-6 103 103 275,03499 305,13990
Uluslararası  Ticaret YGS-6 98 98 292,89838 353,33385
Tütün Eksperliği Yüksekokulu YGS-2 36 36 249,18380 309,01666

2 YILLIK

Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. En Küçük
Puan
Manisa MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 35 334,15000
Manisa MYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 35 238,76666
Manisa MYO Makine YGS-1 40 309,90000
Manisa MYO Makine (İÖ) YGS-1 40 306,80000
Manisa SHMYO İlk ve Acil Yardım YGS-2 30 405,65000
Manisa SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 40 302,15000
Manisa SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 40 336,45000
Manisa SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 40 341,30424
Manisa SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 40 382,35000
Manisa SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 40 275,00025
Manisa SHMYO Yaşlı Bakımı YGS-2 30 260,05679
Manisa SHMYO Yaşlı Bakımı (İÖ) YGS-2 30 234,76310
Ahmetli MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 90 291,25000
Ahmetli MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 90 220,82929
Ahmetli MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 100 257,65352
Ahmetli MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 100 162,77529
Ahmetli MYO İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 50 305,20000
Ahmetli MYO İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 220,92055
Ahmetli MYO İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) YGS-6 100 199,90189
Ahmetli MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 105 288,05000
Ahmetli MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 105 161,95798
Akhisar MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 345,00000
Akhisar MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 287,65000
Akhisar MYO Elektrik YGS-1 80 320,90000
Akhisar MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 80 159,59499
Akhisar MYO Endüstriyel Tavukçuluk YGS-6 30 181,95383
Akhisar MYO Makine YGS-1 80 288,05000
Akhisar MYO Makine (İÖ) YGS-1 80 165,09361
Akhisar MYO Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.566) YGS-1 80 190,99477
Akhisar MYO Pazarlama YGS-6 40 269,35000
Akhisar MYO Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 179,28887
Akhisar MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi YGS-6 40 178,69255
Alaşehir MYO Bağcılık YGS-6 30 192,45491
Alaşehir MYO Bitki Koruma YGS-2 30 243,77506
Alaşehir MYO Bitki Koruma (İÖ) YGS-2 30 184,13013
Alaşehir MYO Kooperatifçilik YGS-5 40 213,53995
Alaşehir MYO Kooperatifçilik (İÖ) YGS-5 40 159,33179
Alaşehir MYO Laboratuvar Teknolojisi YGS-2 40 326,15000
Alaşehir MYO Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 243,15515
Alaşehir MYO Organik Tarım YGS-6 40 170,75351
Alaşehir MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 30 178,94218
Alaşehir MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 40 207,90898
Demirci MYO Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 264,75000
Demirci MYO Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 60 216,04179
Demirci MYO Dış Ticaret YGS-6 100 226,13517
Demirci MYO Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 100 173,56819
Demirci MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 95 163,89861
Demirci MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6 50 300,30000
Gördes MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 100 232,20206
Gördes MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 100 173,38996
Gördes MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 256,47465
Gördes MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 50 197,18361
Gördes MYO Maliye YGS-6 80 236,30473
Gördes MYO Maliye (İÖ) YGS-6 80 196,33300
Gördes MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 110 165,23657
Gördes MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 110 182,02616
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 100 328,80000
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 100 180,89537
Kırkağaç MYO Lojistik YGS-6 60 265,55630
Kırkağaç MYO Lojistik (İÖ) YGS-6 60 212,17954
Kırkağaç MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 100 173,41919
Kırkağaç MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 100 163,32504
Köprübaşı MYO Adalet YGS-3 50 332,48672
Köprübaşı MYO Harita ve Kadastro YGS-1 50 238,51561
Köprübaşı MYO Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 50 214,75100
Köprübaşı MYO İşletme Yönetimi YGS-6 50 162,97930
Kula MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 100 267,11517
Kula MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 100 190,16015
Kula MYO İşletme Yönetimi YGS-6 100 163,79824
Kula MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 100 169,06504
Kula MYO Maliye YGS-6 100 233,60732
Kula MYO Maliye (İÖ) YGS-6 100 208,25909
Salihli MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 306,60000
Salihli MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 298,85000
Salihli MYO Çocuk Gelişimi YGS-4 50 428,45000
Salihli MYO Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 50 378,65000
Salihli MYO Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) YGS-4 100 345,75000
Salihli MYO Deri Konfeksiyon YGS-4 35 173,49175
Salihli MYO Dış Ticaret YGS-6 100 252,99771
Salihli MYO Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 100 196,31209
Salihli MYO Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 50 193,26542
Salihli MYO Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) YGS-5 50 165,44099
Salihli MYO Moda Tasarımı YGS-5 60 335,40000
Salihli MYO Moda Tasarımı (İÖ) YGS-5 60 247,45340
Salihli MYO Pazarlama YGS-6 95 160,46734
Salihli MYO Pazarlama (İÖ) YGS-6 95 172,59069
Salihli MYO Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 169,83469
Salihli MYO Yerel Yönetimler YGS-4 100 261,65848
Salihli MYO Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 100 214,23817
Sarıgöl MYO Harita ve Kadastro YGS-1 40 233,01144
Sarıgöl MYO Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 40 211,34340
Sarıgöl MYO Tapu ve Kadastro YGS-6 40 311,95000
Sarıgöl MYO Tapu ve Kadastro (İÖ) YGS-6 40 259,96038
Saruhanlı MYO Gıda Teknolojisi YGS-2 40 301,40000
Saruhanlı MYO Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 209,79567
Saruhanlı MYO İşletme Yönetimi YGS-6 40 245,66191
Saruhanlı MYO İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 180,09581
Soma MYO Elektrik YGS-1 50 336,65000
Soma MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 50 303,61687
Soma MYO Grafik Tasarımı YGS-5 50 318,10000
Soma MYO Grafik Tasarımı (İÖ) YGS-5 50 400,75000
Soma MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 317,85000
Soma MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 50 284,40000
Soma MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) YGS-2 100 335,00000
Soma MYO Maden Teknolojisi YGS-2 50 193,57073
Soma MYO Maden Teknolojisi (İÖ) YGS-2 50 172,74549
Soma MYO Makine YGS-1 50 281,65000
Soma MYO Makine (İÖ) YGS-1 50 358,35000
Soma MYO Mekatronik YGS-1 50 330,10000
Soma MYO Mekatronik (İÖ) YGS-1 50 255,80000
Soma MYO Sondaj Teknolojisi YGS-1 50 156,58418
Turgutlu MYO Bilgisayar Programcılığı YGS-1 80 328,55000
Turgutlu MYO Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 80 289,25000
Turgutlu MYO Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) YGS-1 100 203,69598
Turgutlu MYO Elektrik YGS-1 80 262,70000
Turgutlu MYO Elektrik (İÖ) YGS-1 80 195,28268
Turgutlu MYO Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 301,30000
Turgutlu MYO Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 360,85000
Turgutlu MYO Endüstriyel Cam ve Seramik YGS-2 20 166,57974
Turgutlu MYO Geleneksel El Sanatları YGS-4 30 240,69624
Turgutlu MYO Geoteknik YGS-2 40 196,69753
Turgutlu MYO İnşaat Teknolojisi YGS-1 70 224,47520
Turgutlu MYO İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 70 206,59099
Turgutlu MYO Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 40 290,65000
Turgutlu MYO Makine YGS-1 120 290,35000
Turgutlu MYO Makine (İÖ) YGS-1 120 192,12987
Turgutlu MYO Yapı Denetimi YGS-1 30 227,30138
Turgutlu MYO Yapı Denetimi (İÖ) YGS-1 30 203,48535
Turgutlu MYO Yapı Yalıtım Teknolojisi YGS-1 20 177,49742

celal bayar üniversitesi başarı sıralaması

Aranan Kelimeler:

celal bayar üniversitesi bankacılık ve finans
celal bayar üniversitesi bilgisayar mühendisliği
celal bayar üniversitesi endüstri mühendisliği taban puanları
celal bayar üniversitesi iktisat bölümü puanları

 

Unutkanlığa Ne İyi Gelir?

Unutkanlığa Hangi Yiyecekler İyi Gelir?

Sağlıklı beslenirseniz şeker, hipertansiyon, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı ve daha pek çok hastalığa yakalanma olasılığınız azalır, beyin fonksiyonları da kendini geliştirir ve böylece unutkanlık sorununuz azalarak hafıza güçlenir. Örnek olarak, yüksek oranda doymuş yağ içeren besinler kötü kolesterolün artmasına, damarlarda plaka oluşmasına ve haliyle beyninize giden kan akışının azalmasına sebep olabilir. Beyninize gidecek kanın olması gerekenden düşük olması da kan yoluyla taşınan oksijen miktarının azalmasına neden olur. Oksijen azlığı az zamanda hafızanın zayıflamasına, daha ileri durumlardaysa “vasküler demans”a sebep olabilir. “Unutkanlığa iyi gelen yiyecekler” beyninize ve vücudunuzda başka pek çok organa iyi geldiği bilinen, omega yağ asitleri, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin besinleri kapsıyor.

unutkanlık

Yabanmersini hakkında yapılan araştırmalar bu meyvenin beyni “oksidatif stres”e karşı koruyarak unutkanlık sorunu için fayda sağladığını göstermiştir. Yabanmersini daha çok yaşa bağlı unutkanlık için faydalıdır. Düzenli bir şekilde yabanmersini tüketmenin öğrenme kapasitesini yukarı çektiği ve motor becerileri geliştirdiği hususunda araştırma sonuçları bulunuyor. Hafıza güçlendirmek için her gün bir avuç yabanmersini yiyebilirsiniz.

Omega 3 yağ asitlerince zengin olan ton, somon gibi yağlı, deniz balıklarının unutkanlığa iyi geldiği bilinmektedir. Buna ek olarak iyi de bir protein kaynağı olan bu balıklar genel sağlığın korunmasına da destek olur. Haftada 2-3 öğün balık yemek uzun dönemde hafızanızı korumaya yarar sağlayacaktır.
unutkanlık
– Yağ asitleri ve yaşa bağlı görülen bilişsel gerilemeyi yavaşlatan E vitamini içeriğince zengin kabuklu yemiş ve tohumlar unutkanlık ile mücadele etmek için tavsiye edilen besinler arasında bulunmaktadır. Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, keten tohumu gibi yemişlerden bir tanesini günde bir avuç yemek hafızanın korumasına katkıda bulunur.

– Diğer organlarda olduğu gibi beyinde yeterince oksijen alabilmek için düzenli biçimde kan akışına ihtiyaç vardır. Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler ve kahverengi pirinç gibi kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürerek kan akışını negatif etkileyen damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar. Beyaz ekmeği tam buğday ekmeği ya da kepekli ekmekle değiştirmek uzun dönemde hafızanın korunması için atılacak iyi bir adımdır.

Antioksidan olarak zengin olan nar suyu, vücutta bulunan ve hücre yapısını bozan “serbest radikallere” karşı etkin koruma sağlar. Nar suyu gibi antioksidan etkisi bulunan portakal, çilek, greyfurt gibi meyvelerde unutkanlığa iyi gelir ve beyin hücrelerini korur. Nar suyu ekşi gelirse yarı yarıya suyla karıştırarak içebilirsiniz.

Yeşil çay konsantrasyonu arttırır, ruh halini yukarı taşır ve unutkanlığa iyi gelir. Yeşil çayda kahvedekinin yarısı kadar kafein vardır. Antioksidan özellikleriyle beyin ve diğer organları koruyan yeşil çay taze demlenmelidir, şişelenmiş olarak satılan yeşil çayın etkisi oldukça düşüktür ve gıda kimyasalları içerdiğinden faydadan çok zararı olabilir. Yeşil çayı demledikten sonra sıcak veya soğuk olarak içebilirsiniz.
unutkanlığa ne iyi gelir
-Bir antioksidan türü olan “quercetin” içeriği olarak zengin elma, kırmızı soğan ve brokoli hafızayı geliştirmek için tavsiye edilen besinler arasındadır. Brokoli aynı zamanda folik asit için iyi bir kaynaktır.

-Bazı B vitaminleri (B6, B12 ve folik asit) Alzheimer hastalığı ile ilişkili olduğu bilinen kandaki “homosistein” seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur. Hafif bilişsel bozukluğu bulunan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda bu vitaminlerin süreci tersine çevirebileceği yönünde sonuçlar elde edilmiştir.

Unutkanlığa engel olmak ve hafızayı geliştirmek için yemeniz gereken gıdaların yanında yememeniz gerekenler besinler de bulunuyor. Örnek olarak, trans yağlar damar tıkanıklığı riskini arttırırken metabolizmanın işlevlerini aksatabilir. Bunun dışında fazla şeker damarların yıpranmasına ve proteinin gerektiği gibi işlenememesine sebep olabilir.

Ekonometri Bölümü İş Olanakları

Kimler Ekonometri Bölümü Okumalı?

Ekonometri bölümünü okumak isteyenlerde öncelikli olarak sayısal düşünme yeteneği bulunmalı; matematiğe ilgi duymalıdır. Bunun dışında sosyal bilimler alanına ilgili, teorik açıklamaları anlayabilecek düzeyde, ekonomi ve hayat normları arasında bağlantı kurabilecek kişiler olmalıdır. Yurtiçi ve diğer ülkelerdeki ekonomiyi yakından takip etmelidir. Özel sektörde ilerleyip başarılı bir yönetici olmak yolunda ilerlemek isteyenler de bunlara ek olarak fazlasıyla idealist, verimli çalışma, başkalarına öğrettiklerini gerçek yaşamda da uygulayarak insanlara örnek olma, liderlik gibi özelliklere sahip olmalıdır.

ekonometri bölümü

Ekonometri Bölümü Dersleri Nasıldır?

Ekonometri bölümü derslerinin İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi diğer benzer bölümlerin derslerine göre zor olduğu su götürmez. Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü derslerine bakacak olursak; ilk 4 dönemde Matematik 1, Temel İngilizce, Hukukun Temel Kavramları, İktisada Giriş, İşletme Bilimine Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Anayasa Hukuku, Kamu Maliyesi gibi dersler görebiliriz. Sonraki dönemlerde ise Ekonometri 1, Ekonometri 2, Uluslararası İktisat, Yöneylem Araştırması, Uluslararası Makro Ekonomi ve Ekonometrik Modeller gibi dersler bulunuyor. Buna ek olarak da Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları, İktisadi Düşünceler Tarihi, Sermaye Piyasaları, Veri Analizi, Borçlar Hukuku, Finansal Yönetim 2 gibi seçmeli dersler bu üniversitenin ekonometri bölümünde mevcut. Bölüm Gazi Üniversitesi dışında İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi birçok yerde mevcut.

ekonometri

Ekonometri İş Olanakları Nasıldır? Ekonometri Mezunları Ne İş Yapar?

Ekonometri Bölümü okumanın zorluğu benzer bölümlerine kıyasla daha fazla olsa ve birçok üniversitede puanı düşük olsa da iş olanaklarına baktığımızda pek çok avantajla karşılaşabiliyoruz. Ekonometri Bölümü mezunları üniversitede edindikleri bilgiler ışığında Kamu ve özel sektörde birçok kurum ve kuruluşta, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına yönelik alanlarda, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, banka ve sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, ve daha pek çok yerde iş olanağına sahiptir. Ekonometri mezunu bir kişi Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda “Uzman” olarak, özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak görev alabilir. Lisans eğitimini tamamlayan bir kişi araştırma görevlisi sınavında başarılı olduğu takdirde ve master, doktora gibi yeterli gerekliliklere ulaştığı takdirde akademisyen olarak da kariyerlerini sürdürebilir. Bunun dışında Ekonometri mezunu bir kişi, İktisat, İşletme gibi diğer iibf bölümü mezunlarının yaptığı işleri yapabilir.

 

 

Uluslararası Ticaret Bölümü İş Olanakları

Kimler Uluslararası Ticaret Bölümü Okumalı?

Üniversitelerin Uluslararası Ticaret bölümünde okumak isteyen adaylarda olması başarısını etkileyecek birtakım özellikler vardır. Bunların başında kişinin ticari zekası olması ve girişimci ruhlu olması geliyor. Günümüzde malum İngilizce bilmeyene kız vermiyorlar gibi bir durum geçerli özel sektörde birçok bölüm için.. Bu sebeple Uluslararası Ticaret veya Uluslararası Ticaret ve Finansman, Dış Ticaret gibi bir bölümde okumaya niyetliyseniz İngilizce yanına 1-2 yabancı dil öğrenmeniz faydanıza olacaktır. Kesinlikle kolay bölüm diye düşünmeyin. Bazı bölümler vardır üniversitede derslerinin ağır geçmediği düşünülür fakat iş hayatında yer edinmek için donanımlı bir kişi olmak gerekir. Bunlardan biri de Uluslararası Ticaret bölümüdür.

uluslararası ticaret bölümü

Uluslararası Ticaret Bölümü Dersleri Nasıldır?

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde ilk 4 dönem içerisinde Ekonomi, İşletme Matematiği, Ticaret İşletme Hukuku, İhracat İthalat Yönetimi, Pazarlama Prensipleri gibi dersler gösteriliyor. Sonraki dönemlerde ise İnsan Kaynakları Yönetimi, Dış Ticaret Finansmanı, Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım, Operasyon Analizi ve Planlama, Uluslararası Satış Yönetimi gibi dersler bulunuyor. Bir de Stratejik Yönetim, Uluslararası Ticaret Stratejisi, Türev Ürünleri için Risk Yönetimi gibi seçmeli dersleri, bunun yanında bölümde 2 adet yaz stajı mevcut. Uluslararası Ticaret bölümü Boğaziçi Üniversitesi dışında Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi gibi birçok vakıf ve devlet üniversitesinin yüksekokul ve fakültesinde okunabilir. Yüksekokulların üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmekle beraber kampüs hayatında fakültelerden biraz geri kalabileceğini unutmamak gerek.

uluslararası ticaret taban puanları

Uluslararası Ticaret İş Olanakları Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olan kişiler uluslararası veya ulusal şirketlerde çeşitli yönetim kademelerinde kendilerine yer bulabilirler. Özel sektörde bu işlerin biraz da iyi bir üniversiteden mezun olmaya ve kendini geliştirmeye bakabileceğini gözönünde bulunduralım. Özel sektörde kendinize dış ticaret, finans, insan kaynakları, pazarlama gibi birçok departmanda yer bulabileceğiniz gibi seçmeli dersler ile farklı alanlardan ders görebilirsiniz. Bunun dışında KPSS sınavına girdiğiniz takdirde devlette kendinize yer bulup memur olabilirsiniz.