AÖL Felsefe 1 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )

Sınav yaklaşırken ben de çalışmaya başladım. Madem çalışıyorum yazayım ve siteye de ekleyeyim dedim.
Bilginin özellikleri : İlerleme özelliğine sahiptir, Genel geçerdir.
Doğa bilimleri : Kimya – Biyoloji
İnsanı, evreni anlamaya ve açıklamaya çalışmaları din ve felsefenin ortak özelliğidir.
Bilgi, varlık ve değerin var olduğundan şüphe eden felsefi akım : Septisizm
Teolojik evre: Deprem gibi doğal afetlerin Tanrı’nın insanları cezalandırması sonucu olduğunu düşünür.
Pragmatizm: Bir düşünce ancak faydalı sonuçlar verirse doğrudur. John Dewey
Reichenbach, Carnap, Toulmin bilimi ürün olarak benimser.
Vacibü’l Vücûd = Farabi’nin var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan kavramı.
Heraklietos = Evrende sürekli bir değişmenin olduğunu savunur.
İdealizm var olan her şeyi düşünceye bağlar. İnsan düşüncelerinden bağımsız bir nesne olmadığını savunur.
Felsefenin günümüze kadar gelmesinin en önemli özelliği arayış içinde olmasıdır.
Felsefe ve dinin ortak amacı: Evreni ve insanı anlamaktır.
Sofistlere göre genel geçer bir doğru yoktur.
Rasyonalizm: Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu savunur.
Düşünüyorum öyleyse varım diyen rasyonalist filozof: Descartes
Fenomonoji kelimesinin anlamı Görüngübilimdir.
Faydacılık felsefesinin temel düşüncesi: Yararlı olan doğrudur, doğru olan yararlıdır.
Paradigma: Herhangi bir bilim dalında yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hale gelmesinin, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan kavramsal çerçeve.
Bilimsel yöntemin aşamaları: Olguların saptanması, gözlem, hipotez, deney, kuram
Nihilizm: Varlık felsefesinde hiçbir şeyin olmadığını savunur.
Farabi: Varlıklar; mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ikiye ayrılır. Zorunlu varlık Allah’tır. Mümkün varlık ise varlığı Allah’a bağlı olan varlıklardır.
Descartes’e göre varlığı meydana getiren cevherlerden Ruh’un fonksiyonu düşünmedir. Dualizm.
Dualizm:
İç tutarlılık: Çelişkili düşünceye yer vermeme.
Felsefeyle bilimin ortak yanları: Akla dayanma, Dünyayı ve insan yaşamını yorumlama
Gerçeklik: İnsan bilincinden bağımsız olarak var olan varlıklardır. Belirli bir zamanda ve mekanda var olan herşeydir.
Empirizm: Bilgilerimizin kaynağının yalnızca deney olduğunu savunan felsefi akımdır.
Pozitivizm: Olguculuk
Entüisyonizm: Sezgicilik
Septisizm: Kuşkuculuk
Pragmatizm: Faydacılık
Rasyonalizm: Akılcılık
Realizm: Gerçekçilik. Varlık var mıdır? Vardır.
Materyalizm: Maddecilik
Farabi: Bilginin kaynağını duyu, akıl, nazar olarak açıklar. Aristotales’in görüşlerinden yararlanır.
Kanun fi’t Tıp: İbni Sina
Thomas Kuhn’a göre bilimin gelişim aşamaları: Bilim öncesi dönem, olağan bilim dönemi, bunalımlar, devrim.
Formel Bilimler: Mantık ve Matematik
Felsefe ve bilimin ortak özellikleri: Eleştirel tavır takınma, Akla mantığa dayanma, dünyayı ve insanı anlamaya çalışma.
Descartes: Açık – seçik bilgiye ulaşmak için şüpheyi metod olarak kullanan 17. YY filozofu.
Sokrates: İnsan bilgisinin doğuştan geldiğini savunur. Bunu kanıtlamak için matematik bilmeyen birine konuşma esasına dayanan diyalektik yöntemiyle geometri problemi çözdürdü.
Analitik felsefe: dil analizi yapar.
Hans Reichenbach: Bilimi anlamanın yolu, tüm bilgi yığınını incelemektir.
Bilimsel metinleri çözümlemek için mantık dilini kullanmak gerekir.
Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilir.
Eğer bir önerme doğrulanabilir yada yanlışanlaşılabilir ise o önerme anlamındadır.
Paradigma: Bilimsel bir yaklaşımın doğayı ve toplumu algılama ve sorgulama biçimidir.
Stephen Toulmin: Bilimsel kuramların başarılı olmaları bilim adamlarına bağlıdır. Nasıl ki hayat mücadelesinde güçlü, güçsüzü yener. Bilimde’de güçlü teoriler varlığını sürdürür.
Varlığı oluş olarak kabul eden filozoflar: Herakleitos – Alfred North Whitehead
Varlığın hem madde hem de düşüncenin ürünü olduğunu savunan düalist filozof: René Descartes
Suje ile Obje birleşince ortaya Bilgi çıkar.
Felsefi bilgi özneldir.
Felsefe ve dinin ortak amacı: Evreni ve insanı anlama ve açıklama.
Epistemoloji: Bilginin kaynağını, ilkelerini yöntemini araştırır.
Entüisyonizm: Sezgicilik
Gorgias – Sofizm:
Hiç bir şey var değildir.
Bir şey olsa bile, bilinemez.
Bir şey var olsa, bilinse bile bu bilgi başkalarına aktarılamaz.
Dualizm: Varoluşun iki karşıt prensibini barındırır.
Rasyonalizm ve eprizm sentezi: Kritisizm.
Kristizm: Doğru bilgiye deney, gözlem ve aklın bir arada kullanılmasıyla ulaşılır.
Sembolik mantık: Bilime ait metinleri anlamamıza doğrulamaya yarar.
Bilimsel bilginin özellikleri: Genellemeler yapar, eleştiricidir, olgusaldır.
Platon: Gerçekte var olan varlıklar idealar dünyasındadır.

AÖL Felsefe 1 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir