Türk Edebiyatı 6 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına çok az bir süre kaldı. Bu süre zarfında çalıştığım dersleri sizlerle de paylaşmak istedim. Aşağıda Türk Edebiyatı 6’dan 3 testte çıkan soruların cevapları ve konu anlatımları bulunuyor.

Tevfik Fikret: Servet-i Fünun yazı işleri müdürü. Eserleri: Rübab-ı Şikeste, Haluk’un defteri, Şermin, Rübabın cevabı, Tarih-i Kadim.
Tevfik Fikret Türkçeyi Aruza ustalıkla uyguladı.
Sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullandı.
M. Ekrem; Servet-i Fünun’u edebiyat dergisi haline getirebilmek için Galatasaray Lisesi öğrencisi olan Tevfik Fikret’i getirdi.
Ali Ekrem Bolayır: Servetifünün sanatçısı, Ruh-ı Kemal, Ordunun Defteri, Kaside-i Askeriyye, Kızmısı Fesler, Çocuk Şiirleri, Şiir Demeti, Vicdan Alevleri.

Servetifünün: Kulak için kafiye anlayışı, ölçü olarak aruz ölçüsü, toplumsal temalara değilinilmiştir, Ağır bir dil kullanılmıştır. Anlam bir beyitte değil, tüm şiirde kullanıldı.
Servetifünun edebiyatı şiirlerinde Sembolizm ve Parnasizm. Hikaye ve romanlarda realizm akımı etkili olmuştur.
Servet-i Fünun sanatçıları: Tevfik fikret, Halit ziya uşaklıgil, Mehmet Rauf, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Hikmet Müftüoğlu, Süleyman Nazif, Faik Ali Ozansoy, Ali Ekrem Bolayır, İsmail Safa, H Siret Özsever
Cenap Şahabettin: Şiire Nesir Musikisi der. Tamat, Evrak-ı Leyal, Hac yolunda, Avrupa Mektupları, Tamat, Körebe.
Mehmet Rauf Mensur eseri: Siyah İnciler
Parnasizm: Realizm akımının şiire yansımış hali. Şiirdeki Gerçekçilik. Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyişe önem verir.
Servetifünün şiiri: Şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır. Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem verilmiştir.
Serveti Fünun Nazım Biçimleri: Sone, Terzarima, Serbest Müstezat
Mensur şiir: Düzyazı cümleleriyle yazılmış şiirlerdir. Ses, söyleyiş ve tema bakımından şiire; şekil bakımından ise düzyazıya benzer. Vezin, kafiye gibi şekle ait önceden belirlenmiş sınırlayıcı ögeler olmadığı için yazan kişi duygularını daha rahat ifade eder.
Psikolojik romanda yazar, olaylardan çok kişilerin olaylar karşısındaki tepkileri üzerinde durur. Kişilerin ruhsal durumları ayrıntılarıyla ele alınır.
Halit Ziya Uşaklıgil: Realizm ve natüralizm akımı. Roman kişileri genelde aydın ve üst zümre. Sanat sanat içindir, bireysel konular. Aşk-ı Memnu, Bir ölünün defteri, Mai ve siyah, Kırk yıl, Kırık hayatlar, Bir ölünün defteri.
Fecriati: Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosman, Refik Halit Karay, Tahsin Nahit, Ahmet Samim, Ali Süha Delilbaşı.
Realizm akımına bağlı sanatçılar: Balzac, Tolstoy, Stendhal
Fecriati topluluğu: Saf şiir anlayışına bağlı. Sembolizm akımınınen önemli temsilcisi. Sanat Şahsi ve muhteremdir der. Aşırı ferdiyetçilikleri nedeniyle eleştirilmiştir. Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkarmıştır.
Fecriati topluluğu amaçları: Genç yetenekleri bir araya getirmek, Üyelerin eserlerinden oluşan bir kütüphane kurmak, toplantılar düzenleyip halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek. Edebiyatımızda bildiri yayımlamayan ilk topluluktur. Edebiyatı araç değil amaç görürler. Şiirde güzellik kavramını ön plana çıkardılar.
Mehmet Emin Yurdakul: Cenge Giderken.

Milli Edebiyat Sanatçıları: Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Musahipzade Celal.
Reşat Nuri Güntekin: Romanlarında hissi ve sosyal konuları bir arada işler. Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Acımak, Yaprak Dökümü, Anadolu Notları.
Yahya Kemal Şiirleri: Kendi Gök Kubbemiz
Anadolu Notları – Gezi Yazısı
Çobam Çeşmesi – Şiir
Sodom ve Gomore – Roman
Halide Edip Adıvar: Mor Salkımlı Ev – Türk’ün Ateşle İmtihanı
Türkçülüğün Esasları – Ziya Gökalp
Aziz İstanbuş – Yahya Kemal Beyatlı
Kırık Hayatlar, Füruzan – Halit Ziya Uşaklıgil
Avrupa Mektupları ve Tamat Cenap Şahabettin’indir.

Siyah inciler: Mensur şiir türüdür.
Realizm: 19. YY ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur.
Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturulacak şekilde anlatılır.
Balzac, Stendhal, Dosteyevski, Çehov.
Eylül: Serveti fünun romanı, sonbahar, havanın durumunu boğaziçinin güzelliklerini aşk ve müzik gibi konuları Suad, süreyya ve necip arasındaki ilişkiyi ele alır.
Servet-i fünun dergisi 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın tarafından Edebiyat ve Hukuk adlı çevirinin yayınlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu dağılmıştır.

Tahsin Nahid: Adalar, Kamer ve Zühre şairi. Tiyatro ile ilgili. Eseleri: Sisler ve hisler, Kırlar ve Denizler, Kösem Sultan..
Türkçülük akımı yayın organları: Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı.
Milli Edebiyat Dönemi Yayın Organları: Türk Yurdu, Genç Kalemler, Türk Derneği
Ziya Gökalp: Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip bir sisteme bağladı. Halk masallarından, Türk mitolojisinden ve dede korkut hikayelerinden yararlandı.
Mehmet Akif Ersoy: Toplum için sanat anlayışı. Bir şiirinde Hayır, Hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne demişsem görüpte söylemişim. Nazmı nesre yaklaştıran şair tüm şiirlerini yedi bölümden oluşan Sefahat adlı kitapta toplamıştır.
Fuat Köprülü: Edebiyat tarihi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak
Ömer Seyfettin: Falaka, Efruz Bey, Yalnız Efe
Faruk Nafız Çamlıbel: Aruz vezni ile yazar, Memleket edebiyatı akımına ilgi duydu. Anayurt adlı dergiyi çıkardı.
Sefahat bölümleri: Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hakk’ın sesleri.

Türk Edebiyatı 6 Ders Notları ( Çıkmış Soru Cevapları )” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir